درود، اوژن استوار هستم.

برنامه‌نویس وب و مشاور راه‌اندازی کسب و کارهای آنلاین
معلم بازاریابی و موسس مدرسه‌ی فریان آکادمی
موسس اولین ساختمان پزشکان آنلاین در ایران
نویسنده‌ی کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی

اوژن استوار