در حرکت به سوی اقیانوس آبی، افراد و روح انسانی ما هم به اندازۀ ابزارهای خلق بازار و فرایندی که امتحانش را پس داده باشد اهمیت دارند تا شما، تیم و سازمانتان را به نحوی از اقیانوس سرخ به سوی اقیانوس آبی به حرکت درآورند که افراد این فرایندها را متعلق به خود بدانند و پیش ببرند تا به موفقیت برسند.

این کتاب بر پایۀ سفرپژوهشی حدودًا  30 سالۀ ما به اقیانوس آبی نوشته شده است که در آن دربارۀ سازمان های بزرگ و کوچک، انتفاعی، غیرانتفاعی و دولت هایی مطالعه کردیم که از رقابت در بازارهای شلوغ موجود - که ما آنها را اقیانوس های سرخ می دانیم- فراتر رفتند تا به قله های جدیدی از اطمینان، خلق بازار و رشد دست یابند. ما از مطالعۀ آنهایی که در این تغییر موفق بودند و آنهایی که ناکام ماندند یاد گرفتیم برای آنکه هر فرایندی مؤثر باشد، باید به همان اندازه که خلاقیت مورد نیاز افراد را آزاد می کند، تردی دهای ما را به رسمیت بشناسد و ما را به اطمینان برساند.

بخش یک: حرکت به سوی اقیانوس آبی


فصل ۱: به آنسوی بهترین ها قدم بگذارید
فصل ۲: اصول بنیادی خلق بازار
فصل ۳: ذهن استراتژیست اقیانوس آبی
فصل ۴: بعد انسانی، اطمینان و شایستگی خلاق

بخش دو. پنج گام برای حرکت به سوی اقیانوس آبی


گام یک. شروع به کار
فصل ۵: انتخاب نقطهٔ مناسب شروع
فصل ۶: تشکیل تیم مناسب اقیانوس آبی
گام دو. درک جایگاه کنونی
فصل ۷: روشن کردن وضعیت کنونی بازی
گام سه. تصور مقصد احتمالی
فصل ۸: کشف دردسرهای پنهانی که اندازهٔ صنعت شما را محدود می کند
فصل ۹: کشف اقیانوسی از غیرمشتریها
گام چهار. یافتن راه رسیدن به مقصد
فصل ۱۰ : دوباره سازی مرزهای بازار – به شکل نظام مند
فصل ۱۱ : توسعهٔ فرصت های جایگزین در اقیانوس آبی
گام پنج. حرکت
فصل ۱۲ : انتخاب حرکت اقیانوس آبی و اجرای سریع آزمون های بازار
فصل ۱۳ : نهایی سازی و شروع حرکت به سوی اقیانوس آبی
سخن پایانی: حرکت ملی به سوی اقیانوس آبی در عمل

بخش یک: حرکت به سوی اقیانوس آبی


فصل ۱: به آنسوی بهترین ها قدم بگذارید
فصل ۲: اصول بنیادی خلق بازار
فصل ۳: ذهن استراتژیست اقیانوس آبی
فصل ۴: بعد انسانی، اطمینان و شایستگی خلاق

بخش دو. پنج گام برای حرکت به سوی اقیانوس آبی


گام یک. شروع به کار
فصل ۵: انتخاب نقطهٔ مناسب شروع
فصل ۶: تشکیل تیم مناسب اقیانوس آبی
گام دو. درک جایگاه کنونی
فصل ۷: روشن کردن وضعیت کنونی بازی
گام سه. تصور مقصد احتمالی
فصل ۸: کشف دردسرهای پنهانی که اندازهٔ صنعت شما را محدود می کند
فصل ۹: کشف اقیانوسی از غیرمشتریها
گام چهار. یافتن راه رسیدن به مقصد
فصل ۱۰ : دوباره سازی مرزهای بازار – به شکل نظام مند
فصل ۱۱ : توسعهٔ فرصت های جایگزین در اقیانوس آبی
گام پنج. حرکت
فصل ۱۲ : انتخاب حرکت اقیانوس آبی و اجرای سریع آزمون های بازار
فصل ۱۳ : نهایی سازی و شروع حرکت به سوی اقیانوس آبی
سخن پایانی: حرکت ملی به سوی اقیانوس آبی در عمل
مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی