جستجوی عبارت " کتاب "

این مهارت هم در زندگی شخصی و هم در رشد کسب و کارمان نقش بسیار مهمی دارد، چرا که اگر هیچ کس به حرف‌های ما گوش ندهد، دیگر اهمیتی ندارد که ما چه می گوییم! و اگر کسی به حرف های ما توجه کند ولی منظور ما را متوجه نشود باز هم حرف‌های ما ارزشی ندارد!

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی