جستجوی عبارت " مشکلات کارمندی "

در پست های قبلی از رزومه های دروغین و متخصص نماها گفتم که این اشخاص وقت و انرژی یک سازمان رو هدر میدن و اگر مسئولیت ها مهم را به آنان بسپاریم خود عامل شکست کسب و کار خود خواهیم بود.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی